Avís legal

Aquest Avís legal és aplicable als llocs web del Grup Ferrer&Ojeda (d’ara endavant el “Lloc Web”, la “Web” i/o el “Portal”) i a altres llocs web que enllacen amb aquest Avís legal en relació amb les societats del Grup Ferrer&Ojeda (d’ara endavant “Grup Ferrer&Ojeda” o “Ferrer&Ojeda”), les dades identificatives del qual es poden trobar a l’inici d’aquest Avís legal.

L’accés al nostre Lloc Web i la navegació o ús dels seus serveis, impliquen l’acceptació expressa i íntegra d’aquest Avís Legal, que inclou la Política de Privacitat i la Política de Galetes relatives a les finalitats dels tractaments de les dades que ens faciliteu. Amb aquesta finalitat, us recomanem que les llegiu atentament.

Aquest Avís Legal podrà ser modificat o substituït pel seu titular en qualsevol moment i sense avís previ. En aquest sentit, l’usuari serà el responsable de revisar atentament les normes i condicions d’ús en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web per veure els possibles canvis que s’hagin produït.

Identitat i Titularitat

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades identificatives del titular de la Web:

Ferrer&Ojeda Associats Correduría de Seguros, SL, amb domicili social a Barcelona, ​​carrer Tamarit, 155-159, codi postal 08015. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​amb el CIF: B58265240, tom 7925, llibre 7185 secció 2a, foli 61, full 92589, inscripció 1a. Inscrita al registre administratiu especial de mediadors d’assegurances de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb el número J-812.

Ferrer&Ojeda és una marca comercial registrada al Butlletí Oficial de la Propietat Industrial (BOPI) de Barcelona amb el número 1808384/6, classe 36.

Exel Broker d’Assegurances, SA Corredoria d’Assegurances , amb domicili social a Sant Sebastià, av. Zurriola 6, 3r Esq, CP 20002 Donostia. Inscrita al registre mercantil de Guipúscoa A31210800, tom 2.626, foli 178, full 5.450 i al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances de la DGS.

Corredoria d’assegurances C. Lorente, SLU , amb domicili social a Molins de Rei, carrer Jacint Verdaguer 110 Baixos, CP 08750. Inscrita en Registre Mercantil de Barcelona, ​​amb el CIF B-58.723.941, foli 175, tom 9.911, llibre 9.035 de la secció 2a, full número 114.324, inscripció 1a. Inscrita al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances i els seus Alts Càrrecs de la DGSFP amb el número de clau J-0197.

Les corredories del grup no ostenten cap participació directa o indirecta al capital social de les entitats asseguradores, ni cap entitat asseguradora o empresa vinculada a les mateixes ostenta cap participació al nostre capital social.

De conformitat amb el que estableix l’article 173 i concordants del Reial decret llei 3/2020, les societats de corredoria del Grup Ferrer&Ojeda presten els seus Serveis de Mediació d’Assegurances de manera objectiva i independent, vetllant pels interessos dels seus clients i representant a aquests davant de les companyies asseguradores.

Les societats de corredoria del Grup Ferrer&Ojeda faciliten el seu assessorament sota els principis d’independència davant de les companyies asseguradores, així com d’anàlisi objectiva i personalitzada als seus clients, buscant sempre i en tot cas la cobertura que, d’acord amb els requeriments plantejats per aquests, millor s’adapta a les seves necessitats.

La mediació de les seves pòlisses es realitzarà prenent com a base la seva informació i dades sobre el risc i les cobertures que finalment resultin del seu interès. Us recordem la importància que reviseu en el vostre moment les dades del risc, cobertures i declaracions contingudes en el condicionat particular de la pòlissa i que si observeu qualsevol error o divergència respecte als temes acordats i/o la vostra petició ens ho faci saber immediatament , hi ha un termini de 30 dies des del lliurament de la pòlissa per sol·licitar la seva esmena.

Totes les corredories del grup tenen una assegurança de Responsabilitat Civil conforme a l’art. 157 del Reial decret llei 3/2020.

De conformitat amb el que estableix l’Ordre ECO 734/2004, d’11 de març (BOE 24 de març de 2004), us informem que si voleu formular qualsevol queixa o reclamació relativa a la nostra intervenció com a mediadors, podeu adreçar-vos al nostre Departament d’Atenció al Client, l’adreça de correu electrònic del qual és elcol-legi@elcol-legi.org que té un termini de dos mesos per resoldre. Tenim a la vostra disposició el reglament de funcionament de l’esmentat departament adaptat a la legalitat vigent. Si no esteu d’acord amb la resposta a la vostra queixa, podeu adreçar-vos a la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions (Passeig de la Castellana 44, 28046 Madrid).

Limitació de Responsabilitat

Ferrer&Ojeda realitza tots els esforços possibles perquè la informació subministrada a través del portal sigui clara, comprensible i adequada, així com per evitar errors en la mesura del possible i, si escau, reparar-los o actualitzar-los. Tanmateix, Ferrer&Ojeda no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació estigui permanentment actualitzat.

Ferrer&Ojeda no té obligació de controlar i no controla l’ús que els usuaris fan del portal, dels serveis i dels continguts. Ferrer&Ojeda exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a l’ús dels serveis i dels continguts per part dels usuaris.

L’usuari serà responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que causi en el seu ús, exonerant Ferrer&Ojeda de tota responsabilitat i assumint totes les despeses que se li poguessin irrogar a Ferrer&Ojeda per reclamacions de tercers.

Ferrer&Ojeda no garanteix:

La disponibilitat i continuïtat del funcionament del portal i dels serveis. Per aquest motiu, Ferrer&Ojeda no es fa responsable de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del portal durant la prestació d’aquest o amb caràcter previ o posterior.

La privacitat i seguretat en l’ús del portal i dels Serveis.

Que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els usuaris fan del portal i dels serveis.

L’absència de virus i d’altres elements en el portal que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic, excloent qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat.

La licitud, fiabilitat i utilitat dels elements i els continguts.

Ferrer&Ojeda exclou qualsevol responsabilitat que pogués dimanar-se d’aquestes circumstàncies.

Copyright

Els continguts d’aquest lloc web de Ferrer&Ojeda a Internet estan protegits per la Legislació en matèria de Drets d’Autor. No es concedeix cap permís per copiar, distribuir, modificar, publicar o emmarcar (amb caràcter enunciatiu i no limitatiu) textos, gràfics, vídeos, àudios, codis de programari, disseny d’interfície d’usuari o logotips.

Tota la informació, així com el contingut d’aquest lloc web, és subjecta a la legislació aplicable, en l’estat en que es presenten, sense garantia de cap mena, expressa o implícita, incloent-hi, entre d’altres, garanties implícites de comerciabilitat, idoneïtat per a un propòsit particular o no infracció.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual derivats d’aquest portal i dels elements i continguts d’aquest, sigui quina sigui la seva tipologia (entre ells el codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, la informació, els continguts, etc.), pertanyen a Ferrer&Ojeda o, en el seu cas, a terceres persones.

L’usuari podrà visualitzar, imprimir, copiar i emmagatzemar els elements i continguts sempre que sigui exclusivament per al seu ús personal i privat. Queda prohibit el seu ús amb finalitats comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

L’usuari es compromet a fer servir els elements o continguts de forma lícita, diligent i correcta. Especialment s’abstindrà de:

Utilitzar-los, en sentit ampli i amb qualsevol objectiu, de manera contrària a l’ordenament jurídic, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.

Reproduir, transformar, modificar, distribuir o permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, tret que es compti amb l’autorització de Ferrer&Ojeda

Suprimir, eludir o manipular el “Copyright” i altres dades identificatives dels drets de Ferrer&Ojeda o de tercers que s’incorporin als elements.

Queda prohibit l’ús de les marques o noms que siguin titularitat de Ferrer&Ojeda per a l’optimització dels cercadors de la xarxa, tant mitjançant la seva incorporació al codi de les pàgines Web com les paraules claus dels bàners (keywords).

Qualsevol tercer que es proposi realitzar un hyperlink o hiperenllaç amb aquest portal haurà de comptar amb l’autorització prèvia de Ferrer&Ojeda.

Ferrer&Ojeda vetllarà pel compliment de les condicions anteriors així com per l’ús adequat dels continguts presentats en el seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

Disclaimer

La informació continguda en aquest lloc web es facilita únicament amb fins d’informació general. Encara que ens esforcem per mantenir la informació actualitzada i correcta, no fem declaracions ni facilitem garanties de cap mena, expresses o implícites, sobre la integritat, exactitud, fiabilitat, idoneïtat o disponibilitat respecte al lloc web o la informació, productes, serveis o gràfics relacionats que aquest pugui contenir per a qualsevol propòsit. Per tant, qualsevol confiança dipositada en aquesta informació és estrictament sota el vostre propi risc. En cap cas serem responsables de cap pèrdua o dany, incloent-hi, entre d’altres, pèrdua o dany indirecte o conseqüent, o qualsevol pèrdua o mal per la pèrdua de dades o beneficis derivada de o en relació amb l’ús d’aquest lloc web.

A través d’aquest lloc web podeu redirigir-vos o enllaçar a altres llocs web que no estan sota el control de Ferrer&Ojeda No tenim control sobre la naturalesa, el contingut i la disponibilitat d’aquests llocs. La inclusió de qualsevol enllaç no implica necessàriament una recomanació o suport de les opinions expressades en aquests.

Fem tot el possible per mantenir aquest lloc web en funcionament i sense problemes. No obstant això, Ferrer&Ojeda no assumeix cap responsabilitat, i no serà responsable, perquè el lloc web no estigui disponible temporalment a causa de problemes tècnics fora del nostre control.

Condicions d’ús

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que s’ofereixen a través d’aquest portal i a no emprar-los per:

Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

No realitzar cap acció destinada a perjudicar, bloquejar, danyar, inutilitzar, sobrecarregar, de manera temporal o definitiva, les funcionalitats, eines, continguts i/o la infraestructura de la Web, de manera que impedeixi el seu ús normal.

No introduir ni crear continguts injuriosos o calumniosos, tant en relació amb Usuaris com amb terceres empreses alienes a Ferrer&Ojeda.

No utilitzar cap dels materials i informacions continguts a la Web amb finalitats il·lícites i expressament prohibides en aquest Avís Legal, i que resultin contraris als drets i interessos de Ferrer&Ojeda, els seus usuaris i/o tercers.

No registrar-se a la Web, comunicar-se amb Ferrer&Ojeda o sol·licitar els seus serveis amb una identitat falsa, suplantant a tercers o realitzant qualsevol altra acció que pugui confondre Ferrer&Ojeda o altres usuaris en relació amb la identitat real de l’usuari o l’origen d’una comunicació.

No accedir sense autorització a cap secció de la Web, a altres sistemes o xarxes connectades a la Web, a cap servidor de Ferrer&Ojeda ni als serveis oferts a través de la Web, per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim.

Provocar danys en sistemes físics i lògics de Ferrer&Ojeda, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris o serveis personals i modificar o manipular els seus missatges o contingut.

Portar a terme inundació o enviament de correus electrònics no sol·licitats a través d’aquest portal.

Fer qualsevol altre ús que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el portal o els serveis o impedir l’ús normal o el gaudi tant del portal com dels serveis per part dels usuaris.

Infringir, o intentar infringir, les mesures de seguretat o autenticació del Lloc web o de qualsevol xarxa connectada a aquest, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts oferts a la Web.

L’usuari respondrà dels tots els danys i perjudicis de tota naturalesa que Ferrer&Ojeda o qualsevol tercer pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualssevol obligacions a les quals queda sotmès en virtut d’aquest Avís Legal o de la llei en relació amb l’accés i/o ús de la Web.

Accés al portal

L’accés al portal és lliure i gratuït. Ferrer&Ojeda es reserva alguns serveis la utilització dels quals requereix l’emplenament de registres addicionals per part dels usuaris. En aquest cas us comprometeu a seleccionar, utilitzar i conservar el vostre nom d’usuari (d’ara endavant, “login”) i la vostra contrasenya (d’ara endavant, “password”) (d’ara endavant i de manera conjunta, les “claus d’accés”) de conformitat amb el que s’estableix als punts següents:

L’assignació de les Claus d’Accés es produeix de manera automàtica i l’únic criteri emprat a aquest efecte és la inexistència d’unes Claus d’Accés prèvies que siguin idèntiques a les triades per l’usuari.

Les Claus d’Accés seran assignades automàticament per Ferrer&Ojeda. En tal cas, l’usuari canviar-les podrà en qualsevol moment per qualssevol altres, sempre de conformitat amb el que es preveu al paràgraf anterior.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent de les Claus d’Accés, així com a no posar-les a la disposició de tercers.

L’usuari es compromet a comunicar a Ferrer&Ojeda, al més aviat possible, la pèrdua o robatori de les Claus d’Accés, així com qualsevol risc d’accés a les mateixes per un tercer.

Retirada de l'accés

Ferrer&Ojeda es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al Portal i/o als Serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, als usuaris que incompleixin aquestes normes.

Enllaços

Aquest portal posa a la disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaç, connexió, directoris i eines de cerca que els permeten accedir a llocs web pertanyents a tercers. Aquests enllaços tenen com a únic objectiu facilitar als usuaris l’accés a altres continguts i informació disponible en Internet. Ferrer&Ojeda, no es converteix en editor d’aquests continguts ni els controla, aprova, vigila o se’ls fa propis. L’usuari, per tant, ha d’extremar la prudència en la valoració i ús de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats. Ferrer&Ojeda no assumeix cap mena de responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol mena que puguin derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud, correcció, funcionament, disponibilitat, accessibilitat, continuïtat, licitud, utilitat o qualsevol altre aspecte de la informació i serveis d’aquests continguts.

Protecció de dades de caràcter personal

Tota la política de tractament de dades personals la trobareu a la Política de Privacitat, que forma part integrant d’aquest Avís Legal però que, per simplicitat, es presenta en un document/secció a part: Política de Privacitat.

Ús de dades

Ferrer&Ojeda recopila informació dels seus clients i de les seves pòlisses d’assegurança, incloent-hi, entre d’altres, noms, rams d’assegurança, dates d’efecte, així com informació sobre les companyies asseguradores que proporcionen cobertura als seus clients o que proporcionen cotitzacions per als clients de Ferrer&Ojeda. Aquesta informació s’allotja en una o diverses bases de dades.

Ferrer&Ojeda podrà fer servir o revelar aquesta informació sobre els seus clients quan estigui obligat a fer-ho per llei, per les polítiques de Ferrer&Ojeda, o en virtut de requeriments judicials o administratius. De forma addicional a la utilització de la informació en benefici dels seus clients, les bases de dades podran ser accessibles per les empreses pertanyents al Grup Ferrer&Ojeda amb altres finalitats, incloent la realització d’estudis de mercat i la prestació de serveis de consultoria o altres per a entitats asseguradores pels quals aquestes empreses poden percebre retribucions.

Preferències de galetes

Tota la política de galetes la trobaràs a la Política de Galetes, que forma part integrant d’aquest Avís Legal però que, per simplicitat, es presenta en un document/secció a part: Política de Galetes.

Política de compra

Els preus calculats en aquest lloc web són els preus que finalment haurà d’abonar el contractant en cas d’estar interessat en la cobertura. No existeixen recàrrecs ni impostos posteriors. Només hi haurà modificacions en el preu en cas que el contractant desitgi ampliar la cobertura.

Pagament mitjançant targeta de crèdit:

Aquest procediment de cobrament garanteix la cobertura immediata i la descàrrega de la documentació acreditativa de la cobertura, una vegada confirmat el pagament per part de l’entitat bancària.

Per a la realització del pagament, entrareu a la pàgina web segura de la nostra entitat bancària, on se us sol·licitarà el número de la vostra targeta i la data de caducitat. Per a la vostra tranquil·litat, tant les vostres dades personals com les de la vostra targeta viatgen xifrades gràcies al servidor segur SSL proporcionat per l’entitat financera.

Les dades de la vostra targeta de crèdit no queden registrades en cap base de dades sinó que van directament al TPV (Terminal Punt de Venda) del Banc. Així mateix, en cap moment Ferrer&Ojeda Associados, Correduría de Seguros, SL rep les dades de la vostra; només la confirmació del pagament.

Devolucions

La contractació de la pòlissa, un cop realitzat el pagament, no admet devolucions ni cancel·lacions directament des de la web.

Llei aplicable i Jurisdicció

S’apliquen les Lleis del Regne d’Espanya.

En el cas que es produeixi qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o l’aplicació d’aquestes condicions o del contingut de la Web en general, les societats del grup Ferrer&Ojeda i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de Barcelona.

Si alguna clàusula o apartat d’aquest Avís Legal, que no sigui de naturalesa essencial per a la seva existència, és declarada nul·la o inaplicable, no es veurà afectada la validesa de les clàusules restants.

Darrera actualització: setembre de 2021

Com et podem ajudar?

Contacta amb nosaltres o troba la nostra oficina més propera a tu.