Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb allò establert en l’article 6.1 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i en el Reglament General de Protecció de dades, (UE 679/2016) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, el client queda informat que les dades de caràcter personal sol·licitades seran tractades per la corredoria d’assegurances en la seva condició de responsable del tractament.
Les seves dades podran ser tractades per Ferrer&Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, S.L., amb domicili a Barcelona, carrer Tamarit, 155-159, C.P.: 08015, així com per les Corredories que composen el Grup Ferrer&Ojeda (podeu consultar una relació de les societats que composen el Grup en la pàgina web www.ferrerojeda.com, en l’apartat Avís Legal), amb la finalitat del tractament necessari per a la completa execució del contracte d’assegurança i, en particular, per al manteniment de la relació establerta entre la corredoria i el client, l’assessorament i informació sobre les condicions dels contractes d’assegurances i productes financers, l’assistència en cas de sinistre i l’enviament de comunicacions comercials, únicament en relació amb productes d’assegurances intermediats per la corredoria.
La base legitimadora del tractament és el consentiment contractual prestat pel client per a la possible subscripció d’un determinat producte d’assegurança i l’interès legítim del responsable per a l’enviament de comunicacions comercials sobre productes similars a aquells que en el seu moment puguin ser objecte de contractació. D’aquesta manera, el responsable del tractament de les dades de caràcter personal amb la finalitat susdita serà la Corredoria del Grup que, finalment, actuï com a intermediària de la pòlissa d’assegurança.
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició, limitació del tractament, supressió i portabilitat de les vostres dades, adreçant-vos al Servei d’Atenció al Client en el col·legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona, Pg. Sant Joan, 33, 08010, Barcelona, tel. 932153223, correu electrònic elcol-legi@elcol-legi.org. Així mateix, podeu consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la pàgina web de la companyia (www.ferrerojeda.com).

¿Cómo te podemos ayudar?

Contacta con nosotros o encuentra nuestra oficina más cercana a ti.