Assegurança de Lleure

Preguntes més freqüents i glossari de termes d’assegurança
Glossari

Pòlissa d’assegurança: Document contractual que recull els drets i deures de les parts contractants (assegurat/da i entitat asseguradora), així com les condicions de l’assegurança (prestacions, sumes, franquícies i el cost de la pòlissa, anomenat prima en l’argot assegurador).

Modificació/renovació de pòlissa: En el cas de les pòlisses anuals, són les operacions que duem a terme amb la companyia asseguradora —o amb qui ens gestioni l’assegurança— per tal de renovar el servei o de fer una ampliació del nombre de persones assegurades.

Cobertura: Contingència sobre la qual s’estableix l’assegurança pel que fa als riscos que es garanteixen (mort, invalidesa, assistència sanitària, responsabilitat civil, etc.)

Companyia asseguradora: És l’entitat que assumeix els riscos pactats a la pòlissa, a canvi del cobrament de la prima.

Prima: Es tracta d’un preu pactat per l’assegurança contractada. S’entén com la remuneració que rep l’asseguradora per fer front als riscos que empara la pòlissa. (cost de l’assegurança).

Franquícia: Quantitat que, en cada sinistre i segons el que hi ha pactat a la pòlissa per a cada un dels riscos coberts, va a càrrec de l’assegurat o beneficiari i que, per tant, es deduirà de la indemnització que correspongui en cada sinistre.

Indemnització: Compensació econòmica de l’assegurança que té com a finalitat compensar a l’assegurat per uns danys patits, els quals estan coberts per la pòlissa.

Innominada: Permet assegurar un nombre de persones usuàries sense necessitat d’haver de proporcionar nom i cognom i DNI de totes les persones assegurades.

Declaració d’accident: Es tracta d’un document proporcionat per la companyia d’assegurances que cal omplir en cas d’un accident que volem que sigui cobert per la pòlissa. Té un apartat per omplir per part de la persona afectada o responsable i un altre pel centre mèdic o professional.

Responsabilitat civil (assegurança a tercers): Obligació que recau sobre una persona de reparar els danys que ha causat a una altra; com a conseqüència d’un error, inobservança o omissió, i que habitualment es compensa mitjançant el pagament d’una indemnització de perjudicis. En l’àmbit de les assegurances és un terme tan utilitzat com ambigu. Es pot aplicar a dues situacions:
1. Quan danyem persones, béns o propietats que no pertanyen a la nostra entitat (per exemple, trenquem el vidre d’un cotxe).
2. Quan una persona participant de la nostra activitat resulta danyada fent ús d’instal·lacions pròpies de l’entitat.

Accident: fet fortuït, sobtat, inevitable, extern i aliè a la voluntat de l’assegurat/da, que li causi lesions físiques. No es consideren com accidents i perjudicis, els derivats/ocasionats per la pràctica d’esports de risc, baralles, embriaguesa, malalties i ús d’aeronaus com a tripulants.

Coneixement de les obligacions legals de les entitats participants del Tercer Sector:
La contractació d’una pòlissa d’assegurança per a les activitats de lleure és, a banda d’un segell de qualitat, una obligació d’acord amb el Decret 267/2016, del 5 de juliol (publicat al DOGC nº 7517- 07.07.2016), sobre la regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys (el mateix decret que defineix les característiques de l’equip d’educadors o la necessitat de notificar l’activitat). L’entitat organitzadora o l’entitat promotora de l’activitat ha de contractar, per a totes les persones participants, una assegurança d’accidents personals i una assegurança de responsabilitat civil per cobrir els riscos derivats del desenvolupament de l’activitat. En cas que l’entitat organitzadora o promotora de l’activitat estigués federada o formés part d’un moviment o associació, poden ser aquestes federacions, moviments o associacions els que formalitzin els contractes d’assegurances.

Consulta el Decret complet *DECRET 267/2016, de 5 de juliol:
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=746281
https://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/vacances_i_estades/normativa_decret_267_2016/infografies_decret_267_2016/Infografia-Decret.pdf
Sí, qualsevol accident, excepte els derivats o ocasionats per la pràctica d’esports de risc, baralles, embriaguesa, malalties i ús d’aeronaus com a tripulants.
La persona perjudicada, sigui la persona usuària o perjudicada, en cas d’una reclamació.
La franquícia d’una assegurança és la part del cost dels danys que queda exempt de cobertura per part de la companyia asseguradora. La nostra cobertura no té cap franquícia.
La millor opció seria anar a la Seguretat Social o als centres concertats de l’asseguradora. Tot i així, es pot triar el centre mèdic al qual anar, però tenint en compte que hi ha una limitació de fins a 600€.
En el moment que entra en vigor i rep el certificat de la cobertura. Ara bé, també serà imprescindible tenir pagada la prima per poder rebre qualsevol indemnització.
No hi ha possibilitat de fraccionar el pagament. Oferim un pagament anual.
No es contemplen les reclamacions derivades de casos de Covid-19, ja que no són accidents, sinó que es tracta d’una malaltia on és del tot impossible determinar les responsabilitats.
No, el venciment de les pòlisses sempre s’efectuarà al 31 de desembre, independentment de quan es contractin. Totes les pòlisses caduquen amb l’any natural. En el moment de la renovació, inicien el dia 1 de gener fins el 31 de desembre.
No, actualment no hi ha cap franquícia en cas d’accident o sinistre.
No, la pòlissa és innominada i no cal comunicar la identificació de les persones assegurades. Tot i així, es convenient mantenir un registre actualitzat de persones usuàries, voluntàries i treballadores per si l’asseguradora en algun moment el reclama per confirmar que s’han declarat correctament les places assegurades.

SOM FUNDESPLAI

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d’educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

A través de Suport Tercer Sector recolzem i enfortim les entitats oferint serveis i productes ajustats a les necessitats del món associatiu.

CONTACTA

Carrer Riu Anoia 42-54
08820 El Prat de Llobregat
(+34) 93 474 74 50
infosuport@fundesplai.org
Mapa i contacte

TEIXINT XARXA

A Fundesplai formem part del teixit associatiu del Tercer Sector. Un fet que sens dubte, ens ajuda a posar fil a l’agulla en el treball diari dels nostres valors que són: Utopia, Solidaritat, Iniciativa, Felicitat, Independència, Transperència, Pluralisme, Sostenibilitat i Coherència.
Coneix la nostra participació en Xarxes del Tercer Sector