Llei de Mediació

Informació general sobre la correduria d'assegurances

Per tal de donar compliment al que disposen els articles 172 i 173 del Reial Decret-Llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d’assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l’àmbit tributari i de litigis fiscals («BOE» núm. 31, de 5 de febrer de 2020), volem informar de la següent informació legal:

D'ades d'identificació de la Corredoria

Denominació: Ferrer&Ojeda Asociados, Correduría de Seguros S.L.
Domicili: Tamarit, 155-159 08015 Barcelona
Dades d’inscripció en el Registre Mercantil: 43.198 60 B-33.994
Clau d’inscripció en el Registre administratiu de distribuïdors d’assegurances i reassegurances de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions:

Participacions de la Corredoria en entitats asseguradores i viceversa

La corredoria no té una participació directa o indirecta del 10% o superior dels drets de vot o del capital d’una entitat asseguradora determinada.
La corredoria no està participada directament o indirecta amb el 10% o superior en els drets de vot o del capital per una entitat asseguradora determinada o matriu de dita asseguradora.

Retribució dels serveis de la mediació

La remuneració de la corredoria per l’activitat de mediació consistirà en la percepció d’una comissió, que estarà inclosa dins la prima d’assegurança i que serà abonada a la corredoria per la companyia asseguradora.