RC de l’activitat

Totes les empreses estan subjectes a respondre si causen danys a tercers per la seva activitat. Aquesta realitat ha fet que les empreses es protegeixin d’aquestes eventualitats amb productes asseguradors que converteixen en una petita quota, estable i coneguda, el que podria arribar a ser una indemnització inassumible que n’afectaria de manera definitiva el futur.

 

Com tot producte assegurador, exigeix un coneixement ampli de les característiques de les cobertures i de l’activitat de l’empresa assegurada per determinar quins riscos s’han de cobrir, quines indemnitzacions ens poden afectar i com, i la lluita d’unes primes ajustades a la realitat que s’està cobrint en el moment econòmic en què s’incorri.   

 

Característiques de les cobertures:

> Cobertura principal: mitjançant el pagament d’una indemnització, es cobreixen els danys a terceres persones, tant materials com personals, arran del desenvolupament de la nostra activitat comercial o industrial.

> Cobertura d’accidents de treball: així mateix, si es contracta la garantia patronal, s’hi inclouen les persones contractades per l’empresa sota el règim general i els considera tercers que cal indemnitzar en el cas que presentin una reclamació contra l’empresa per danys personals o materials.

> Cobertura per subcontractes:  es poden cobrir els danys causats a persones o empreses subcontractades pel prenedor de la pòlissa, així com els danys que aquestes persones subcontractades hagin pogut ocasionar a tercers, les reclamacions dels quals puguin afectar el prenedor.

> Defensa i reclamació: també es poden incloure en aquests contractes, les cobertures de reclamació de danys, prestació de fiances i, sobretot, la defensa jurídica. D’aquesta manera, l’assegurat no ha de fer front als elevats costos de la defensa d’aquestes reclamacions. 

 

Cada vegada és més habitual trobar sinistres importants que afecten aquestes cobertures. Aquest fet és causat per l’increment de consciència social davant la reclamació i una certa experiència en aquest àmbit per part de la societat civil i empresarial del nostre país. Per això, és imprescindible fer una bona planificació de cobertura perquè les possibles  reclamacions no puguin ser crítiques per al futur de la vostra activitat empresarial. 

 

SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ


RC empresarial | RC del producte | RC de l’activitat | RC de directius i administradors | RC mediambiental | Defensa jurídica empresarial | Decennal de danys