Pèrdua de beneficis

Els perjudicis d’un sinistre no només són els béns danyats. Moltes vegades, per a l’empresa és més perjudicial aturar l’activitat com a conseqüència del sinistre. Per això, és totalment necessari protegir-se d’aquestes eventualitats amb les cobertures i capitals ben calculats, ja que és molt habitual que una mala estimació de les despeses fixes i del benefici redueixi l’eficàcia de la garantia.

 

Per tot plegat, a Ferrer&Ojeda ens prenem molt seriosament l’anàlisi de la casuística més crítica de cada empresa i el càlcul dels danys possibles, perquè totes aquestes eines tinguin la màxima efectivitat.

La pèrdua de beneficis és, per definició asseguradora, la pèrdua del rendiment econòmic que s’hauria pogut assolir en el desenvolupament normal de l’activitat en cas que no s’hagués produït el sinistre.

 

En termes generals, les pèrdues conseqüencials assegurables són:

Volum de negoci previst - despeses variables (equival a benefici net + impostos sobre benefici net + despeses fixes)

 

Què cobreix?

Benefici net (queden per incloure els impostos sobre benefici net).

Despeses generals permanents assegurades que, durant el període d’indemnització, l’assegurat hagi de desemborsar malgrat la interrupció total o parcial de l’activitat.

 

La llista següent determina uns exemples de les partides que cal valorar per contractar una cobertura correctament:

> Lloguers

> Amortitzacions

> Comissions

> Contribucions o subvencions a obres benèfiques

> Despeses bancàries

> Despeses de manteniment i de conservació de vehicles

> Despeses de publicitat

> Despeses de viatges

> Despeses de conservació d’edificis, d’instal·lacions i de màquines

> Honoraris d’administradors

> Honoraris d’advocats

> Honoraris de pèrits comptables

> Sous i salaris

> Càrregues socials

> Pensions i gratificacions

> Despeses dels serveis de menjadors o cantines per al personal

> Subvencions a institucions professionals

> Subscripcions a revistes

> Interessos de préstecs

> Impostos i càrregues fiscals

> Primes d’assegurances

> Material d’escriptori

> Quotes de subministrament de serveis: telèfon, correus, electricitat, aigua, etc.

> Despeses diverses

 

Despeses extraordinàries en què incorri l’assegurat de manera necessària i raonable per tal d’evitar o de reduir la disminució del volum de negoci.

Una altra part molt destacada en aquestes garanties és la participació del mediador en cas de sinistre, ja que són indemnitzacions importants que solen anar precedides de períodes de negociació en què s’han de defensar els interessos de les empreses des del coneixement absolut dels condicionats i dels drets de l’assegurat.

Ens posem a la vostra disposició per analitzar correctament totes les partides i definir la cobertura correctament.

 

SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ 


Multirisc empresarial Pèrdua de beneficis | Avaria de maquinària clau | Flotes de vehicles | Transports de mercaderies | Bucs | Avions | Construcció