Multirisc empresarial

El patrimoni principal d’una empresa són els seus actius, allò necessari per poder oferir els seus productes i serveis cada dia. Per això, hem d’actuar amb molt de compte a l’hora d’assegurar tots aquests actius, com ara les instal·lacions, la maquinària o les existències, entre d’altres, ja que estan subjectes a riscos diversos que poden posar en perill el seu funcionament correcte.

 

En l’assegurança multirisc s’identifiquen els riscos propis de qualsevol activitat econòmica que impliqui una transformació o emmagatzematge industrial de mercaderies. En conseqüència, qualsevol activitat de transformació, emmagatzematge, manipulació o fabricació encaixarà en aquest tipus de pòlisses. Les cobertures de l’assegurança multirisc són molt àmplies; es tracta d’un combinat de prestacions per causes de risc diverses, ja siguin danys propis o a tercers. Les prestacions es diferencien entre indemnització per danys i compensació per despeses.

Com a causes de danys propis trobem: riscos d’incendi, explosió, robatori, trencament de vidres, fuites d’aigua, fenòmens meteorològics, etc.

Com a causes de danys a tercers es contemplen els perjudicis causats a tercers per l’explotació de l’activitat.

Cal indicar que, depenent de l’activitat, la cobertura de la responsabilitat civil pot merèixer un tractament especial complementari. En la majoria de casos proposarem una cobertura amb un tractament especial amb l’objectiu d’ajustar al màxim les circumstàncies del risc de l’empresari.

Com a despeses, les pòlisses de risc cobreixen: assistència de bombers, desnonaments, enderrocs, localització de fuites, etc.

També oferim una cobertura combinada de riscos industrials amb dues variants:

> Multirisc industrial o de riscos nominats: els riscos coberts s’identifiquen un per un.

> Tot risc industrial o de riscos innominats: es cobreix qualsevol dany llevat dels que s’hagin exclòs específicament.

Per a aquest tipus de cobertura es necessita, més que mai, la valoració, l’anàlisi i el seguiment d’un equip d’experts asseguradors que garanteixin la interpretació correcta del risc, la contractació adequada de garanties i el millor seguiment i gestió de sinistres.

 

SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ 


Multirisc empresarial Pèrdua de beneficis | Avaria de maquinària clau | Flotes de vehicles | Transports de mercaderies | Bucs | Avions | Construcció