Embarcacions recreatives

A Ferrer&Ojeda us volem garantir una navegació tranquil·la. Per aquest motiu el nostre equip d’especialistes s’encarrega d’estudiar tots els bucs per oferir-vos la solució que més s’ajusti a les vostres necessitats.  

 

En el cas de l’assegurança obligatòria, es cobreix la responsabilitat civil en què poden incórrer tant el navilier i el propietari, com el patró o la tripulació, degudament autoritzats,  que actuïn en el govern de l’embarcació.

A partir de l’1 de juliol de 1999 va entrar en vigor el Reglament de l’assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria per a embarcacions d’esbarjo o esportives (RD 607/99). El RD 607 és de compliment obligatori per a:

> Totes les embarcacions propulsades per motor (incloses les motos aquàtiques)

> Embarcacions sense motor d’eslora superior a 6 m

> Embarcacions estrangeres que compleixin els requisits anteriors i que naveguin per aigües espanyoles

 

 I, encara que no sigui obligatori, és convenient incloure-hi la cobertura de pèrdues o danys materials soferts per l’embarcació (incendi, col·lisió, abordatge, robatori, naufragi, encallament, etc.) i els accidents personals que puguin patir els ocupants (mort, invalidesa, assistència). 

 

SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ


Llar | Edificis | Comerços | Vehicles | Subsidi | Art i objectes de valor | Defensa jurídica familiar | Embarcacions recreatives | Retirada de carnet