Avions

Encara que està integrada en el producte Bucs, aquesta modalitat mereix un tractament especial i diferenciat.

 

Què és l’assegurança Avions? És el contracte d’assegurança que cobreix els riscos que puguin afectar l’aeronau, la tripulació, els passatgers, la càrrega i, fins i tot, altres tercers en vol o a terra.

 

Les cobertures que oferim

> Cobertura sobre l’aeronau: danys propis (bucs)

 > Cobertura de responsabilitat civil.

Danys a tercers davant passatgers, càrrega transportada, equipatges i tercers en superfície. 

Accidents personals a tripulants o a passatgers.

Assegurança de pèrdua d’ús

 

Tots els nostres productes estan emmarcats sota els antecedents legals de la Llei 48/60 de navegació aèria, que regula la responsabilitat per danys en el transport de viatgers, equipatges i mercaderies, així com pels que es causin a les persones o coses a terra. RD 37/01 d’actualització de la quantitat de les indemnitzacions.

 

SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ


Multirisc empresarial Pèrdua de beneficis | Avaria de maquinària clau | Flotes de vehicles | Transports de mercaderies | Bucs | Avions | Construcció