Avaria de maquinària clau

Sovint les empreses depenen d’una maquinària específica i complexa. Malgrat les precaucions que les empreses adopten en previsió de possibles problemes, és freqüent que hi hagi algun cas no previst i que l’empresa pateixi les conseqüències de l’aturada d’aquesta maquinària. 

 

En un moment així, és vital que es duguin a terme dues actuacions:

> Màxima reducció del temps d’aturada.

> Compensació dels costos de la reparació, la posada en marxa i la pèrdua dels beneficis a causa de l’aturada.

Les cobertures que oferim faciliten enormement el primer punt i donen la solució al segon.

És una modalitat “tot risc” pròpia i exclusiva dels anomenats rams tècnics per a riscos inherents a l’explotació de maquinària.

 

Riscos coberts:

Danys materials propis de la màquina i despeses addicionals:

> Interns: imperícia, negligència, actes malintencionats, acció directa de l’energia elèctrica, errors de disseny, de muntatge o material defectuós, força centrífuga, manca d’aigua en aparells de vapor, introducció de cossos estranys, defectes de greixatge, afluixament de peces, esforços anormals, fallada en els dispositius de regulació, etc.

> Externs: incendi, explosió, robatori, enfonsament, fenòmens meteorològics, actes malintencionats, cops, bolcades, caiguda o xoc, etc.

 

Pèrdua de beneficis a conseqüència del trencament de maquinària. És important valorar el temps de reposició. En aquest cas, hem de considerar que una avaria en una màquina petita pot causar una paralització llarga a l’empresa (els típics colls d’ampolla en els processos industrials).

 

Valor d’assegurança:

El valor assegurat ha de coincidir amb el valor de reposició a nou dels equips i és important tenir subscrit un contracte de manteniment amb el proveïdor.

Algunes excepcions d’aquesta modalitat són les cambres frigorífiques, inclòs el deteriorament de mercaderies refrigerades o congelades; l’assegurança de dipòsits i de sitges, inclòs el vessament dels continguts, o la complementària d’incompliment de potència en plantes de generació elèctrica.

És una garantia d’una gran complexitat tècnica que requereix persones que la coneguin bé, així com el funcionament de cadenes de muntatge o indústria d’ús intensiu de maquinària. Per això comptem amb enginyers industrials que poden determinar la casuística que cal cobrir i els imports que s’han d’indemnitzar.

 

SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ 


Multirisc empresarial Pèrdua de beneficis | Avaria de maquinària clau | Flotes de vehicles | Transports de mercaderies | Bucs | Avions | Construcció